ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

            ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК)                             КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №25 «СОНЕЧКО» м. БЕРДИЧЕВА

     на період до 2021 року

 

СХВАЛЕНО

на загальних зборах закладу

________________ А.М.Мазур

Протокол № 2 від. 20.02.2019 року

 

 

          Перспективний план розвитку освітньо – виховної системи закладу  визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку освітньо – виховної системи закладу.

 

       Планування розвитку освітньо – виховної системи закладу до 2021 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах .

      На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників освітнього процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

     Програма розвитку  закладу визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреб                                  

Паспорт програми розвитку

Назва Програма розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 25  «Сонечко»
Тип програми Програма розвитку
Підстава для розробки програми Необхідність удосконалення змісту діяльності освітнього закладу
Нормативно-правова база · Конституція України; Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 2012-2021 року; · Закони України: – «Про освіту», – «Про дошкільну освіту». – «Про охорону дитинства»; – «Про захист персональних даних».,  Накази Міністерства освіти і науки України: – від 13.09. 2010 № 868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785»; – від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти». · Програми розвитку  міста.
Замовник Управління освіти і науки Бердичівської міської ради
Розробник Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу

№ 25«Сонечко» Бердичівської  міської ради

Керівник Мазур Алла Миколаївна
Авторський колектив Завідувач господарством Ковальчук Наталія Олегівна, вихователь-методист Соловйова-Сорочан Ганна Миколаївна, сестра медична старша Славінська Ірина Василівна
Учасники програми Управління освіти і науки Бердичівської міської ради, педагогічний колектив  закладу,навчальні заклади міста, медичні установи, засоби масової інформації, громадські організації та сім’ї вихованців закладу.
Мета Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності
Завдання Створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в  закладі;  здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;  забезпечити якісне управління освітнім процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі; удосконалити зміст методичної роботи, створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток і виховання  дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик; оптимізувати роботу з батьками та громадськістю.
Терміни реалізації 2019– 2021 роки

 

 

Етапи реалізації  § Організаційно-проектувальний етап січень-вересень 201 :розробка Програми  розвитку дошкільного закладу; визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

 § Етап реалізації програми вересень 2019– грудень 2021р

Практична реалізація інноваційних проектів програми; організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

 § Аналітико-прогнозуючий етап січень 2021 – грудень 2021

 Аналіз результатів впровадження Програми розвитку закладу; визначення перспектив подальшої життєдіяльності закладу.

Ресурсне забезпечення Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу; підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.
Структура Паспорт програми розвитку

 Проект «Здоров’язбережувальне середовище», Проект «Кадри» Проект «Соціально-психологічний супровід» Проект «Науково-методичне середовище» Проект «Виховання і розвиток особистості дитини» Проект «Педагогічний трикутник: діти-батьки-педагоги»

Орієнтовні обсяги фінансування За бюджетними та позабюджетними коштами
Очікувані результати Основними результатами програми розвитку дошкільного освітнього закладу» будуть системні позитивні зміни в його діяльності, зокрема:

· створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти; · сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

 · сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

 · в дітей сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;

· раціонально використовуватимуться освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу.

 · створені сприятливі умови для підвищення  методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів

· буде покращена матеріально-технічна база дошкільного закладу;

 · буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг;

· буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

Контроль, корекція й оцінювання програми Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування;

 Участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти

 

Потенційні переваги та недоліки у діяльності дошкільного  закладу

Напрямок діяльності Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки
Організація освітньо процесу 1. Належний рівень програмно-методич-ного забезпечення для успішної органі-зації освітнього процесу.

2. Гнучкість, диференціація освітнього  процесу .

3. Належний розвиток  дітей , підготовка до навчання в школі

4. Чітке календарне, перспективне планування освітнього процесу.

 5.. Широке впровадження ІКТ-технологій в освітню роботу закладу.

5. 70 % працівників володіють комп’ютером.

6. Організація гурткової роботи

 7. Підвищується показник власних напрацювань колективу.

8)  Впровадження в практику роботи інновацій

10. Професійне зростання педагогів через участь у професійних конкурсах, виставках ППД

1. Не 100% відповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам

2. 50 % педагогів не мають відповідної фахової освіти.

3. Малі розміри кабінетів: вчителя-логопеда ; відсутність  кабінета для інструктора з фізичного виховання.

 4. Недостатня забезпеченість кабінетів мультимедійними засобами для проведення освітнього процесу.

 5 . Відсутність єдиної комплексної системи діагностики компетентності дитини від 2 до 5 років

Інноваційна діяльність 1. Активний розвиток на шляху нововведень:

– Удосконалення інтелектуальної, мовленнєвої, соціальної компетентності дошкільників через використання сучасних технологій роботи  за методикою Н. Гавриш.

– за методикою» Сталий розвиток»

– «Нетрадиційна робота з казкою за Л.Фесюковою».

– Використання педагогічної спадщини В.Сухомлинського».

 – Розвивального читання за авторською методикою Л.Шелестової в старшій групі.

– Вивчення та впровадження  роботи за «Коректурними таблицями  Н.Крутій».

– ТРВЗ в роботі з дітьми

 2. Апробація планування освітнього процесу  за системою планування Н.Крутій

 3.Розвиток театрально-ігрової діяльності дітей.

1. Недостатня інноваційна спрямованість освітньо-виховного процесу

2. Недосконала система саморозвитку педагогів

3. Недостаність фінансування для  широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик

Кадрова політика, управління персоналом 1.      1.Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю управління.

2.      2.Належний рівень професійної компетентності персоналу.

3.      3.Моральна і психологічна згуртованість колективу.

4.      3.Чіткість в розподілі та якісне виконання обов’язків.

1. Необхідність в додаткових штатних одиницях, зокрема: керівника гуртка, дієтична медсестра.

2. 50 % педагогів не мають фахової освіти.

3. Недостатнє бажання педагогів закладу друкувати свої надбання на сторінках періодичних видань.

 4. Висока плинність кадрів.

Управління маркетингом 1. Значний попит на додаткові освітні послуги

2. Позитивний імідж дошкільної установи в місті.

1. Недостатня популяризація діяльності закладу у засобах масової інформації та інформаційних виданнях
Взаємодія з батьками 1. Підвищення рівня психолого-педагогічної освіченості батьківської громади

2. Синхронізація зусиль закладу та сім’ї в реалізації завдань освітньо – виховного процесу

1. Недостатній рівень знань батьків про особливості розвитку дітей,  види та форми роботи з дітьми, про методи та прийоми, які використовують у роботі з дітьми педагоги.

 2. Низька активність, байдужість  батьків щодо виховання своєї дитини

Фінансування 1. Сприяння спонсорів у наданні благодійного допомоги

 2. Сприяння батьків в забезпеченні матеріально-технічної бази закладу.

1.Відсутність 100% бюджетно-го фінансування.

2.Відсутність політики стиму-лювання спонсорської допомо-ги освітнім закладам. 3.Недостатність фінансування для забезпечення стимулюю-чих виплат педагогам.

Модернізація матеріально-технічної бази 1.Оновлення розвивального середовища в закладі.

2.Попит на отримання додаткових освітніх послуг.

3.Зміцнення матеріально – технічної бази, оновлення інтер’єру приміщень закладу.

1. Недостатнє забезпечення розвивальними посібниками, комп’ютерною технікою.

 2. Відсутність  ігрового павільйона .

3.Недостатність механічних пристроїв для забезпечення роботи на харчоблоці: додаткова м’ясорубка  (картоплечистки, електросковорідки)

 

Заходи з реалізації проекту: «Здоров’язбережувальне середовище»,

№ п\п Зміст заходу Термін виконання Виконавець Очікуване фінансування
1. Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників. 2019-2021 Завідувач, вихователь – методист, інструктор з фізкультури Не потребує
2. Впроваджувати в практику роботи закладу оздоровчих технологій. Постійно Вихователь – методист, педагоги Не потребує
3. Забезпечувати  заклад методичною літературою з окресленої проблеми. Постійно Завідувач, вихователь – методист 2000 грн.
4. Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей. Постійно Завідувач, методист, медсестра Не потребує
5. Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних,психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в закладі та в родинах вихованців 2019-2021 Вихователь- методист

психолог

Не потребує
6. Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього пронесу 2019-2021 Завідувач Не потребує
7. Контролювати відповідність до санітарно-гігієнічних вимог і норм групових приміщень, території закладу, спортивного майданчика, приміщення харчоблоку Постійно Завідувач, старша медична сестра Не потребує
8. Проводити моніторингові спостереження з питань мотиваційного ставлення педагогів до свого здоров’я та здоров’я дітей. Щорічно Завідувач, вихователь- методист Не потребує
10. Висвітлювати питання формування здорового способу життя на сайті закладу Щорічно Завідувач, вихователь- методист Не потребує
11. Поповнити спортивне обладнання для занять з фізкультури. Забезпечувати косметичний ремонт спортивного залу та майданчика та поповнити його спортивним обладнанням. 2019-2021 Завідувач 4000 грн.

 

Заходи з реалізації проекту: « Кадри»

№ п\п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Очікуване фінансування (у тис.грн.)
1 Моніторинг якості професійної діяльності педагогів закладу (ведення діагностичних карт,тестування) 2019 – 2020 Завідувач, вихователь – методист Не потребує
2 Відповідно до освітніх потреб закладу забезпечувати проходження курсів підвищення кваліфікації. Ведення зошита самоосвіти педагогів. 2019-2021 Завідувач, вихователь – методист Бюджетні кошти
3 Сприяти забезпеченню  закладу кадрами з фаховою освітою. 2019-2021 Завідувач Не потребує
4 Укомплектувати заклад необхідною комп’ютерною технікою. До 2021 року Завідувач, вихователь – методист Бюджетні та благодійні кошти
5 Проводити атестацію педагогів, як форму виявлення рівня кваліфікації, що спонукають до професійного вдосконалення. 2019 – 2021 Завідувач, вихователь-методист Не потребує
6. Впровадження ІКТ технологій в роботу педагогів. 2019- 2021 Завідувач, вихователь-методист Благодійні внески, бюджетні кошти

 

Заходи з реалізації проекту: «Науково-методичне середовище»

№ п\п Зміст заходу Термін виконання Виконавець Очікування фінансування (тис.грн.)
1. Створювати умови для підвищення професійної майстерності та рівня методичної підготовки педагогічних кадрів. Постійно Завідувач, вихователь-методист Не потребує
2. Реалізувати методичну проблему: «Удосконалення інтелектуальної, мовленнєвої, соціальної компетент-ності дошкільників через використан-ня сучасних технологій роботи 2019-2021 Завідувач, вихователь-методист, педагоги Не потребує
3. Своєчасно надавати різноманітні інформаційні послуги та консультації. Постійно Завідувач, вихователь-методист Не потребує
4. Створювати умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками. Постійно Завідувач, вихователь-методист Не потребує
5. Забезпечувати роботу практичних семінарів з актуальних питань та участь педагогів у них. 2019-2021 Завідувач, вихователь-методист  
6. Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід педагогів навчального закладу, матеріали висвітлювати в засобах масової інформації. Постійно Завідувач, вихователь-методист Не потребує
7. Забезпечити змістове наповнення сайту закладу авторськими розробками педагогів. 2019-2020 Завідувач, вихователь-методист Не потребує
8. Забезпечити методичний кабінет закладу необхідною методичною літературою, фаховими часописами. 2019-2021 Завідувач, вихователь-методист 7000
9. Забезпечити умови та участь педагогів  в засіданнях циклових комісій  міста 2019-2021 Завідувач, вихователь-методист Не потребує
10. Брати участь у фахових конкурсах педагогічної майстерності. Постійно Завідувач, вихователь-методист Не потребує
11. Створити та постійно поповнювати електронний банк матеріалів перспективного педагогічного досвіду. 2019-2021 Завідувач, вихователь-методист Не потребує

 

Заходи з реалізації проекту: « Виховання і розвиток особистості дитини»

Зміст роботи Термін виконання Виконавець Очікуване фінансування (у тис.грн.)
Інтелектуально-пізнавальний розвиток
1. Поповнювати розвивальне предметне середовище в групових кімнатах згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання. По мірі необхідності Педагоги Спонсорські кошти
2. Поновити оснащення осередку для ігор з водою та піском в групі раннього віку. 2019 Педагоги 2000
3. Продовжити практику проведення тижня театрального мистецтва в ДНЗ. Щорічно Вихователь-методист, педагоги 4000
4. Впроваджувати нові форми, методи та засоби роботи для підвищення пізнавальної активності дітей. Постійно Педагоги Не потребує
5. Сприяти роботі гуртка »Мудрі шахи», «Кольоровий світ емоцій» Постійно Практичний психолог

Керівник гуртка

спонсорські кошти
Соціально-моральний розвиток  
1. Розробити план роботи з духовно-морального виховання дошкільників 2019- 2021 Вихователь-методист, педагоги Не потребує
2. Поповнення картотеки інтегрованих занять для дітей, спрямованих на уточнення понять про духовні цінності. 2019-2021 Вихователь-методист Не потребує
3. Удосконалювати роботу з формування у дітей правової культури дошкільників. 2019-2021 Вихователь-методист Не потребує
Мовленнєвий розвиток
1. Розробити систему роботи з навчання дітей розповідання з використанням методики Н.В.Гавриш,  А.М.Богуш. 2019-1920 Вихователь-методист, педагоги Не потребує
2. Продовжувати впроваджувати в практику роботи з дітьми розвивально-коректурних таблиць, асоціативних карт Н.В.Гавриш., Н.Крутій 2019-2021 Педагоги  
3. Поповнити групові осередки портретами видатних письмен-ників, поетів, художників України 2019 Завідувач, вихователь-методист 1000
Художньо-естетичний розвиток
1. Продовжувати використовувати на заняттях з образотворчої діяльності інноваційні техніки малювання  Л.Шульги 2019-2021 Педагоги 500
2. Активізувати роботу з ознайомлення дітей із предметами народного декоративно-ужиткового мистецтва. 2019-2020 Педагоги Не потребує
3. Оформляти тематичні виставки робіт дітей та батьків. Постійно Вихователь-методист, педагоги Не потребує
4. Сприяти роботі танцювального гуртка  «Танцювальний диво грай» Щорічно Музкерівник  
5. Поповнити костюмерну  закладу новими костюмами для ігор-драматизацій, театральні куточки в групах новими видами театрів. 2019-2021 Завідувач 3000
           

 

Заходи з реалізації проекту: Соціально-психологічний супровід

       Зміст заходу Термін виконання Виконавець Очікуване фінансу­вання (у тис.грн.)
1 Забезпечення кабінету практичного психолога ліцензованими програмами комплексної комп’ютерної діагностики особистості 2019-2020 Завідувач Благодійні внески
2 Запровадження системного проведення соціально-педагогічних та психологічних досліджень щодо актуальних питань розвитку вихованців на різних вікових етапах та виявлення найбільш болючих освітніх проблем Постійно Практичний психолог Не потребує
3 Проведення діагностики готовності дітей до шкільного навчання щорічно Практичний психолог Не потребує
4 Використання прийому випереджуваль-ного навчання при підготовці дітей до школи 2019-2021 Практичний психолог, педагоги Не потребує
5 Використання нетрадиційних форм роботи (казкотерапія, піскотерапія) під час адаптаційного періоду дітей в закладі постійно Практичний психолог Не потребує
6 Проведення циклу тренінгових занять для колективу  закладу «Емоційне благополуччя учасників освітнього процесу» постійно Практичний психолог Не потребує
7 Проведення циклу тематичних семінарів «Формування сучасного іміджу сучасного педагога» 2019-2020 Практичний психолог Не потребує
8 Подання матеріалів з досвіду роботи в періодичні видання 2019-2021 Практичний психолог  

Заходи з реалізації проекту: Педагогічний трикутник діти-батьки-педагоги

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Виконавець Очікуване фінансу- вання (у тис.грн.)
1 Діяльність консультативного пункту для батьків 2019-2021 Завідувач

 Вих- методист, педагоги

Не потребує
2 Ефективне спілкування батьків з дітьми» психологічні тренінги 2019-2021 Практичний психолог Не потребує
3 Впроваджувати в практику роботи варіативні форми інформування батьків: рекламні буклети,інформаційні листи, скриньки побажань 2019-2021 Вихователь- методист, педагоги Не потребує
4 Проведення конкурсів родинних газет. 2019-2021 Вих- методист, педагоги Не потребує
5 Опитування та анкетування батьків з метою вивчення потреб родини( виявити соціальний запит, рівень поінформованості в області розвитку та вихованні дітей  

 

Щорічно

 

 

Вих- методист, педагоги

 

 

Не потребує

6 «Традиції родинні єднають покоління» організація та проведення Днів відкритих дверей  в закладі 2019-2021 Вих- методист, педагоги  
7 Через рух та гру – до здорового життя» спільні родинні свята та розваги Щорічно Інструктор з фізвиховання, педагоги, батьки  
8. Залучення батьків до проектної діяльності, оформлення сімейних альманахів 2019-2021 Вихователь- методист, педагоги  
9.  Залучення батьків до оформлення ландшафтного дизайну території закладу Щорічно Завідувач  
10. Робота благодійного фонду «Крок назустріч дітям» 2019-2021 Завідувач  
11 Пропаганда кращого досвіду сімейного виховання засобами інформаційних ресурсів. 2019-2021 Завідувач

 Вих- методист, педагоги